Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna osób upoważnionych do odbioru dzieci z przedszkola

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 z siedzibą przy ul. Ceramicznej 9A w Warszawie (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 506 54 46 oraz adresu e-mail: p430@edu.um.warszawa.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Dane osobowe są przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka z naszego Przedszkola.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przedszkole gromadzi i przetwarza dane osób upoważnionych do odbioru dzieci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) w zw. z art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy Karta Nauczyciela, w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 102 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Oświatowe.

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Przedszkole pozyskało dane osobowe osoby uprawnionej do odebrania dziecka od rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi jednak odbieranie dzieci przez osoby inne niż rodzice lub opiekunowie ustawowi.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka).

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, archiwizacyjne) oraz innym administratorom (np. Policji).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD):

22 510 36 20 wew. 233
inspektor@dbfo.waw.pl

Klauzula informacyjna dotycząca wizerunku dzieci

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 z siedzibą przy ul. Ceramicznej 9A w Warszawie zwana dalej Administratorem lub Placówką. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 506 54 46 oraz adresu e-mail: p430@edu.um.warszawa.pl

2. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

22 510 36 20 wew. 233
inspektor@dbfo.waw.pl

3. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikowania ich zgodnie z wolą rodziców w materiałach i na stronach promocyjnych Placówki.

5. Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili można wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku dziecka w miejscach wskazanych w deklaracji rodzica/opiekuna prawnego. Z uwagi na sposób publikacji skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.

10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile spełnione są warunki z art. 20 RODO.

11. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna – monitoring

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 z siedzibą przy ul. Ceramicznej 9A w Warszawie zwanym dalej Administratorem lub Placówką. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 506 54 46 oraz adresu e-mail: p430@edu.um.warszawa.pl

2. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

22 510 36 20 wew. 233
inspektor@dbfo.waw.pl

3. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w zw. art. 108a ustawy Prawo oświatowe.

4. Zgodnie z art. 7 ustawy Karta Nauczyciela do obowiązków Dyrektora Przedszkola będącego jednostką publiczną, należy w szczególności dbałość o bezpieczeństwo dzieci oraz nauczycieli. Celem przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem monitoringu jest zatem zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły, a także ochrona mienia.

5. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub w ramach realizacji przysługującego mu uprawnienia. Ponadto Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych. Są to dostawcy systemów informatycznych, których pracownicy mają dostęp do monitoringu w ramach wykonywania umowy zawartej z Placówką.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO.

10. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymaniem wiadomości na adres e-mail sekretariatu przedszkola

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 reprezentowane przez Dyrektora zwane dalej Administratorem. Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

22 510 36 20 wew. 233
inspektor@dbfo.waw.pl
ul. Ceramiczna 9a, 03-126 Warszawa

2. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przetwarzania danych w zakresie adresu e-mail oraz informacji przekazywanych w treści wiadomości.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapoznanie się z Pani/Pana danymi osobowymi zawartymi w wiadomości przesłanej do sekretariatu oraz ewentualna odpowiedz na tę wiadomość.

4. Podanie danych nie jest obowiązkowe.

5. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego. Ponadto Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Są to firmy hostingowe oraz dostawcy systemów informatycznych, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub przez okres do 3 lat od daty przesłania wiadomości. Administrator danych może usunąć dane wcześniej o ile uzna, że skończył się cel przetwarzania danych objętych wiadomością e-mail.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą warunki z art. 20 RODO.

10. Jeżeli uważa Pan/pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych opiekunów prawnych w zakresie adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 z siedzibą przy ul. Ceramicznej 11 w Warszawie zwana dalej Administratorem lub Placówką. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 506 54 46 oraz adresu e-mail: p430@edu.um.warszawa.pl

2. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

22 510 36 20 wew. 233
inspektor@dbfo.waw.pl

3. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda. Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Podanie danych nie jest obligatoryjne, a wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie danych jak również brak wyrażenia zgody na przetwarzanie skutkować będzie brakiem możliwości komunikowania się z Panią/Panem przez Placówkę za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonu.

5. Administrator danych będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, w tym systemów oraz programów informatycznych, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Ponadto Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe z chwilą realizacji celu przetwarzania, tj. kiedy Pani/Pana dziecko zakończy edukację w Placówce.

9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

10. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Karolina Andrzejek
Inspektor Danych Osobowych

22 510 36 20 wew. 233
inspektor@dbfo.waw.pl
ul. Ceramiczna 9a, 03-126 Warszawa

Anna Mroczkowska
Zastępca Inspektora Danych Osobowych

22 510 36 20 wew. 212
inspektor@dbfo.waw.pl
ul. Ceramiczna 9a, 03-126 Warszawa