O Przedszkolu

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 430 jest jednym z najbardziej wyczekiwanych obiektów na Tarchominie. Nowoczesny budynek  powstał przy ulicy Ceramicznej w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 355. Przedszkole Nr 430 to placówka otwarta i przyjazna dla dzieci oraz ich rodziców. Staramy się, by w naszym przedszkolu panowała atmosfera rodzinna, aby dziecko poczuło się bezpiecznie podczas pierwszych dni, a także całego pobytu w przedszkolu. W naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, wszechstronny rozwój, rozbudzanie umiejętności, poczucie wartości, radość. Ważne dla nas jest również wspieranie przedszkolaków w poczuciu własnej wartości, wzbudzanie empatii, tolerancji, otwartości i życzliwości, a także pokazanie im jak czerpać radość z pozyskiwania wiedzy.

          Kadra pedagogiczna organizuje swoją pracę tak, by jak najlepiej poznać wychowanków i przygotować je do podjęcia obowiązków szkolnych. Planowanie działań w danej grupie jest tak skonstruowane, by każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych.    W naszej placówce społeczność przedszkolną tworzą zarówno dzieci, pracownicy przedszkola oraz rodzice naszych wychowanków. W związku z tym chcemy budować pozytywne, bezkonfliktowe relacje oparte na zaufaniu i ścisłej współpracy pomiędzy tymi grupami.

           Przedszkole mieści się w obszernym, piętrowym  budynku. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i dobrze wyposażoną salę do zajęć i zabaw.W budynku przedszkola znajduje się dziesięć sal dydaktycznych z łazienkami, sala gimnastyczno - rekreacyjna, sala do zajęć integracji sensorycznej, gabinety specjalistów, przestronna szatnia oraz zaplecze gastronomiczne.  Dzieci mają również możliwość korzystania z nowoczesnego, otoczonego zielenią placu zabaw, wyposażonego w sprzęt rekreacyjno – sportowy, piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie.

            Praca dydaktyczno – wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r (Dz.U. z 2017r., poz. 356). Realizowane  zajęcia prowadzone są poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.

          Proponujemy dzieciom udział w koncertach muzycznych, teatrzykach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach pieszych i autokarowych.

          Nasze przedszkole uczestniczy i organizuje akcje charytatywne, poprzez które uczy dzieci wrażliwości na potrzeby innych.

 

Cele i zadania główne przedszkola:

 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola;
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • Wspieranie dziecka w rozwoju ku dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, poznawczej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci;
 • Rozwijanie integracji dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością poprzez podjęcie odpowiednich metod pracy oraz dostosowanie programu tak, aby każde dziecko czuło się bezpieczne i akceptowane, a także, aby mogło osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości;
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • Rozwijanie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności;
 • Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • Przestrzeganie, upowszechnianie i czuwanie nad respektowaniem Praw Dziecka wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka;
 • Wspomaganie, wzbogacanie wiedzy i doskonalenie rozwoju zawodowego nauczycieli;
 • Wdrażanie innowacji w pracy z wychowankiem oraz współpracy z rodzicami poprzez podążanie za nowoczesnością, postępem i rozwojem społecznym;
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • Organizowanie warunków działalności przedszkola oraz wzbogacanie jego bazy pozwalające na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz harmonijnego rozwoju i gwarantującego właściwą realizację zadań placówki;
 • Współpraca z organizacjami, instytucjami wspierającymi działalność placówki oraz rozwój dziecka;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola oraz promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym;