Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych  oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.): 

 

1)      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

         nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej

         w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

2)      Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia

         przez rodziców/prawnych opiekunów.

3)      W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść

         do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4)      Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

         7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5)      Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

----------------------

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21995_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22159_nowy-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21996_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21997_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata

 

 

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki